Schoolraad

Vanuit de ouderraad vertegenwoordigen 2 dames (Evelien Coel en Ellen Eurlings) de ouderraad in de schoolraad.

De schoolraad is een wettelijk verplicht orgaan, zoals opgelegd in het paricipatiedecreet van 2005.

De schoolraad heeft een algemeen informatierecht: we kunnen dus informatie opvragen bij de directeur of het schoolbestuur.

Daarnaast heeft de schoolraad tov al de ouders en het personeel een communicatie- en informatieplicht over de wijze waarop ze haar bevoegdheden uitoefent.

Er is een verplichte overlegbevoegdheid over ieder ontwerp van beslissing rond volgende topics:

Het beleid mbt interne kwaliteitszorg, met inbegrip van de resultaten van de schooldoorlichting.

De schoolraad kan bovendien steeds op eigen initiatief een advies uitbrengen rond één van deze topics. Het schoolbestuur dient op het advies binnen de 30 dagen een met redenen omkleed antwoord te formuleren.

In de schoolraad worden géén individuele dossiers of gevallen besproken.

Heeft u als ouder een vraag rond één van deze topics?

Dan kan u mij deze steeds via mail doorspelen op info@ouderraad-deklinker.be